Học Lập Trình Java Trong 4 Tuần Miễn Phí

Lập trình Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn có thể quan tâm:

Học Lập Trình Java Trong 4 Tuần Miễn Phí

Đến với khóa học này “Lập trình Java trong 4 tuần” bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp….), cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
Bài 3: Cài đặt JDK
Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
Bài 11: Khai báo biến trong Java
Bài 12: Các phép toán trong Java
Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
Bài 15: Cấu trúc switch
Bài 16: Vòng lặp while
Bài 17: Vòng lặp do..while
Bài 18: Vòng lặp for
Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

Phần 3: Xử lý lỗi trong Java

Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
Bài 25: Cách sử dụng try … catch
Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
Bài 27: Ý nghĩa của throw
Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
Bài 31: Thư viện toán học
Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
Bài 35: Hàm tìm chuỗi
Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
Bài 37: Hàm đổi chuỗi
Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
Bài 41: Cách tách chuỗi
Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường
Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát
Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

Phần 6: Xử lý mảng trong Java

Bài 47: Khái niệm về mảng
Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
Bài 51: Sắp xếp mảng
Bài 52: Các hạn chế của mảng
Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

Phần 7: Xử lý Collection trong Java

Bài 55: Lý do sử dụng collection
Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
Bài 57: Cách sử dụng HashMap
Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 61: Các khái niệm về OOP
Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
Bài 63: Các loại phương thức
Bài 64: Overloading method
Bài 65: Tham chiếu this
Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
Bài 67: các thành phần static
Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
Bài 71: Overriding Method
Bài 72: Tính đa hình
Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
Bài 74: Sử dụng enum trong Java
Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6

Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java

Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Bạn nên xem:

Download tài liệu lập trình Java

Chúc các bạn thành công!

GameTUS.com

2 thoughts on “Học Lập Trình Java Trong 4 Tuần Miễn Phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *